Giáo dục

Đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế

Trước yêu cầu của toàn cầu hóa, quốc tế hóa, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam cần những đổi mới mạnh mẽ để có thể đảm đương được trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn nghề nghiệp
Phòng Văn hóa - Xã Hội