Quốc hội với Cử tri

Giám sát việc thực hiện chính sách về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung giám sát tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp. (Ảnh: Phạm Thắng/CTV)

TTXVN - Ngày 10/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023, chủ trì phiên họp thứ nhất của Đoàn.

Tại phiên họp, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thống nhất về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết, các đề cương, phân công nhiệm vụ các thành viên...

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, giám sát nhằm phát hiện cái hay để phát huy và nhân rộng, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, chưa làm được để tìm giải pháp khắc phục.

Về dự thảo Kế hoạch giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần xác định rõ các cơ quan sẽ giám sát trọng tâm; đồng thời, dự kiến một số bộ, địa phương và cơ quan đặc thù. Việc giám sát cần bám sát Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Đoàn giám sát. Nghị quyết nêu rõ mục đích giám sát là nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập; kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Phạm vi giám sát từ ngày 25/10/2017 (từ khi ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập) đến hết ngày 31/12/2023 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế (số lượng người làm việc tối đa trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đoàn giám sát việc đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.../.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm