Chính sách mới

Giao kế hoạch đầu tư vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Quyết định nêu rõ: Giao 14.710,315 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình cho từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo tổng mức, cơ cấu ngành, lĩnh vực.

Vốn ngân sách Trung ương được phân bổ để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 202/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình).

Quyết định nêu rõ: Giao 14.710,315 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình cho từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo tổng mức, cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; đồng thời, giao danh mục, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí kế hoạch vốn của Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình.

Cùng với đó, Quyết định điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của 4 dự án thuộc Chương trình đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí cho các địa phương thực hiện các dự án thành phần theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của Chương trình, danh mục nhiệm vụ, dự án, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án được giao, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công chi tiết danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương khẩn trương phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định để bảo đảm đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023; chịu trách nhiệm giải ngân toàn bộ số vốn được giao từ Chương trình trong năm 2023 theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương bảo đảm cân đối đủ vốn cho dự án để hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với các dự án có tổng mức đầu tư cao hơn mức vốn ngân sách Trung ương bố trí từ Chương trình, các địa phương phải có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản và chậm tiến độ do thiếu vốn. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao vốn từ Chương trình, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chủ động bố trí số vốn còn thiếu từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác do cấp mình quản lý để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022 - 2025.

Các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục nhiệm vụ, dự án, mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án, thủ tục đầu tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án; bảo đảm đủ các điều kiện để triển khai dự án theo tiến độ đề ra.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP có trách nhiệm đôn đốc các bộ, địa phương liên quan phân bổ và quản lý sử dụng vốn của Chương trình đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả đầu tư và tuân thủ đúng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và pháp luật có liên quan./.

Xem thêm