Thực thi chính sách

Lâm Đồng: Tiết kiệm 10% dự toán, dành 70% nguồn tăng thu để cải cách tiền lương

Lâm Đồng

Trong năm 2023, tỉnh Lâm Đồng thực hiện siết chặt quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên.

TTXVN - Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh. Với 8 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, tỉnh đặt chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2023, dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2022 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 tỉnh Lâm Đồng tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện cao nhất các mục tiêu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; tập trung rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản quy quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong năm 2023, tỉnh Lâm Đồng thực hiện siết chặt công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, trong đó chú trọng các nội dung cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiêm cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu… để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ khác. Tỉnh thực hiện tiết kiệm 10% dự toán cho thường xuyên tăng thêm năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2022 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Theo Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 2/2/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp có vốn nhà nước có trách nhiệm tổ chức và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của đơn vị phù hợp với Chương trình của tỉnh…/.

Chu Quốc Hùng

Tin liên quan

Xem thêm