Môi trường

Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh COVID - 19

Thiên tai đã, đang là mối đe dọa nghiêm trọng tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, quy mô dân số. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đã bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hướng rất lớn các hoạt động phòng, chống thiên tai.

Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh COVID-19
Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường