Môi trường

Bắc Giang chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Từ nay đến năm 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng ứng dụng phân tích và dự báo về môi trường thời gian thực, hệ thống giám sát liên tục phục vụ cho các bãi rác, lò xử lý rác thải theo quy định của tỉnh.

Thu hoạch vải thiều chính vụ sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap và GlobalGap của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Theo UBND tỉnh Bắc Giang, từ nay đến năm 2025, tỉnh đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai VILG tỉnh Bắc Giang đảm bảo đồng bộ, liên thông. Bên cạnh đó, Sở tập trung xây dựng, triển khai các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh; phát triển hệ thống tiếp nhận, phân tích, cảnh báo về dữ liệu quan trắc môi trường như nước thải, nước mặt, khí thải và không khí xung quanh tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, dân cư, đáp ứng thời gian thực trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn.

Từ nay đến năm 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng ứng dụng phân tích và dự báo về môi trường thời gian thực, hệ thống giám sát liên tục phục vụ cho các bãi rác, lò xử lý rác thải theo quy định của tỉnh. Ngành Tài nguyên và Môi trường xây dựng hệ thống tính toán dữ liệu quy hoạch môi trường cho phát triển bền vững; triển khai dự án Cập nhật thông tin lớp cơ sở dữ liệu quy hoạch tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên nền GIS dùng chung tỉnh Bắc Giang...

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang duy trì, vận hành ổn định các hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành như: Cơ sở dữ liệu quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường, cơ sở dữ liệu về môi trường, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản, cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống quan trắc môi trường tự động, hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn thải.

Ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã hoàn thiện nâng cấp dung lượng lưu trữ máy chủ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, cập nhật thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý kho lưu trữ tài nguyên và môi trường; triển khai một số nhiệm vụ để chuẩn bị kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đất đai quốc gia.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã triển khai phần mềm VBDLIS (của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel) trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng, quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, bao gồm cả giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai tại Trung ương và địa phương. Đồng thời, Sở chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp trong việc chuyển thông tin địa chính trên môi trường điện tử.

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (dự án VILG) đã được Bắc Giang triển khai đạt nhiều kết quả tích cực như: Đưa toàn bộ dữ liệu không gian địa chính lên phần mềm VBDLIS để vận hành chính thức tại 6 huyện (Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam và Yên Thế); cơ bản thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên phần mềm VBDLIS gắn liền với việc trao đổi thông tin nghĩa vụ tài chính giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế bằng hình thức điện tử. Thông tin về đất đai và quy hoạch được cập nhật công khai trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh tại địa chỉ https://gis.bacgiang.gov.vn./.

Xem thêm