Pháp luật

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

Long An

Tỉnh Long An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

TTXVN - Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của phiếu lý lịch tư pháp; hạn chế tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp; chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động.

Các ngành chức năng thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để báo cáo đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Qua đó, các đơn vị sửa đổi để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch pháp không đúng quy định pháp luật, gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân. Các ngành có biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

Một trong những giải pháp được tỉnh tập trung thực hiện là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người sử dụng lao động, người lao động trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về giá trị pháp lý, mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp để cung ứng dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại nhà khi người dân có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các ngành liên quan tăng cường bố trí nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời giải quyết nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp; nâng cao hơn nữa công tác số hóa thông tin, dữ liệu lý lịch tư pháp, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp./.

Thanh Bình

Tin liên quan

Xem thêm