Xây dựng Đảng

Đà Nẵng giảm hơn 500 vị trí lãnh đạo trong quản lý hành chính

Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đã giảm được 95 đầu mối và các phòng, ban trực thuộc; giảm 528 vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Đà Nẵng giảm hơn 500 vị trí lãnh đạo trong quản lý hành chính.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, ngay sau khi Trung ương ban hành nghị quyết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc quán triệt và kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn; huy động sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều nội dung thực hiện vượt chỉ tiêu nghị quyết Trung ương giao.

Nêu ra một số hạn chế, tồn tại, Bí thư Thành ủy cho rằng, việc tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực cụ thể vẫn chưa thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; chủ yếu sắp xếp theo quy định của Trung ương; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức, cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn chưa được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Chỉ tiêu biên chế chủ yếu giảm cơ học, tập trung vào những người nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc ngày càng nhiều, từ năm 2016 đến tháng 7/2022 có 2.014 trường hợp nghỉ việc…

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, đơn vị quán triệt, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi của nghị quyết, văn bản của Trung ương, Thành ủy; trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Các đơn vị, địa phương lưu ý, tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Đề án về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phải xác định rõ kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan; đảm bảo nguồn lực cho các chủ trương của Đảng được triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị. Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Các đơn vị, địa phương quan tâm cân đối, bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện cải cách tiền lương, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức dưỡng liêm, toàn tâm, toàn ý với công việc; điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ…

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Thành ủy đã triển khai đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Cụ thể, bộ máy các cơ quan hành chính từ thành phố đến cơ sở từng bước được đổi mới, kiện toàn theo đúng mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra. Thành phố đã giảm được 95 đầu mối và các phòng, ban trực thuộc; giảm 528 vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính.

Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn giai đoạn 2018-2021 đảm bảo mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW, thực hiện được “4 giảm”. Trong đó, giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập; 124 đơn vị cấp phòng; 178 vị trí lãnh đạo, quản lý; 159 biên chế, người làm việc và giảm kinh phí từ ngân sách khoảng 280 tỷ đồng so với giai đoạn 2017-2019.

Trong giai đoạn 2016-2021, hệ thống chính trị các cấp tinh giản được 3.897 biên chế và người hưởng lương ngân sách; công chức giảm 10,04%, viên chức giảm 11,7%, vượt mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra.

Qua thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đến tháng 6/2022, thành phố đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 20,93%; tiết kiệm chi thường xuyên cho các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là 14,06% so với năm 2017./.

Võ Văn Dũng