Chính sách mới

Dừng thí điểm cho hộ nông dân góp vốn trồng cây cao su bằng quyền sử dụng đất

Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét việc quản lý, khai thác sử dụng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra tranh chấp trên địa bàn tỉnh.

TTXVN - Ngày 28/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1708/QĐ-TTg dừng thực hiện Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 về việc thí điểm cho hộ nông dân góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm toàn diện về việc: Đánh giá triển khai thực hiện Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 18/6/2014; giải quyết tất cả các nội dung phát sinh liên quan sau khi dừng Quyết định số 990/QĐ-TTg nêu trên; đánh giá triển khai mô hình hiện nay, cùng với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét việc quản lý, khai thác sử dụng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra tranh chấp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để chỉ đạo Công ty Cổ phần cao su Sơn La rà soát, đánh giá theo thẩm quyền về thời gian thu hồi vốn đã đầu tư, thực hiện các trách nhiệm với người dân theo đúng hợp đồng hợp tác kinh doanh để đảm bảo việc hợp tác đầu tư của doanh nghiệp và người dân đạt hiệu quả cao nhất.

Quyết định số 1708/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2023.

Trước đó, theo Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 18/6/2014, hộ nông dân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm, khi trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có dự án sử dụng đất góp vốn.

Trường hợp hộ nông dân không có hộ khẩu thường trú nhưng có đất nông nghiệp trong vùng quy hoạch dự án thì vẫn được thỏa thuận với công ty cao su để góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào dự án trồng cây cao su theo quy định của pháp luật dân sự, không thực hiện theo quy định tại Quyết định số 990/QĐ-TTg.

Về nguyên tắc góp vốn, Quyết định số 990/QĐ-TTg quy định trong vùng quy hoạch dự án, chủ đầu tư dự án phải nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn dự án khi hộ nông dân có đủ điều kiện góp vốn theo quy định và có yêu cầu được góp vốn.

Việc góp vốn được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng góp vốn được ký kết giữa hộ nông dân và tổ chức nhận góp vốn theo nguyên tắc tự nguyện, cùng thoả thuận, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên góp vốn. Trường hợp các bên góp vốn không thỏa thuận được các nội dung trên Hợp đồng góp vốn, UBND tỉnh Sơn La xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia góp vốn.

Tổ chức nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp là các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam. Sau khi nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ nông dân phải thành lập công ty cổ phần để thực hiện dự án đầu tư trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La và phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Khi tham gia góp vốn hộ nông dân sẽ có quyền được mua cổ phần phổ thông hoặc ưu đãi theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; có các quyền của cổ đông tương ứng với loại cổ phần mình nắm giữ theo quy định của Luật Doanh nghiệp; ngoài ra còn được công ty đảm bảo mua lại cổ phần với giá ít nhất bằng giá trị quyền sử dụng đất đã thỏa thuận quy đổi ra cổ phần tại thời điểm góp vốn; được công ty ưu tiên thanh toán trước các cổ đông khác của công ty đối với phần vốn đã góp vào tổ chức nhận góp vốn khi tổ chức này phá sản, giải thể phải phát mãi tài sản của doanh nghiệp để thanh toán nợ; được hưởng trợ cấp khi công ty chưa có cổ tức hoặt công ty kinh doanh chưa có lãi, mức trợ cấp cụ thể do hai bên thỏa thuận và ghi cụ thể vào Hợp đồng góp vốn./.

Trần Phương

Xem thêm