Chỉ đạo, Điều hành

Kiên Giang: Tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kiên Giang

Mặc dù còn xảy ra sai phạm nhưng qua thanh tra, kiểm tra, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Kiên Giang đã có những chuyển biến tích cực, các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực hiện công khai, minh bạch.

(TTXVN) Theo UBND tỉnh Kiên Giang, năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện 199 cuộc thanh, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kết thúc, ban hành kết luận 147 cuộc.

Theo đó, thanh tra hành chính triển khai thực hiện 92 cuộc và đã kết thúc, ban hành kết luận 61 cuộc đối với 111 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện vi phạm chủ yếu về quản lý thu, chi tài chính ngân sách với số tiền sai phạm hơn 42 tỷ đồng. Đơn vị chức năng kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng, xử lý khác hơn 32 tỷ đồng và xử lý hành chính 85 tập thể, 264 cá nhân.

Đối với số kết luận thanh tra phải thực hiện là 79 cuộc, số tiền hơn 14 tỷ đồng, đơn vị chức năng đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 7,5 tỷ đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trong đó, số kết luận thực hiện những tháng đầu năm 2022 là 61 cuộc, số tiền gần 10 tỷ đồng, đã thu được trên 5,7 tỷ đồng; số kết luận từ năm 2021 trở về trước là 18 cuộc, số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, đã thu được 1,8 tỷ đồng.

Tiếp đến, các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 107 cuộc đối với 2.170 tổ chức, cá nhân và kết thúc, kết luận 86 cuộc, có 1.053 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ngành chức năng đã ban hành 415 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; công tác quản lý thu, chi ngân sách, đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ: Mặc dù còn xảy ra sai phạm nhưng qua thanh tra, kiểm tra, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực hiện công khai, minh bạch. Các ngành, cấp tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công, tiếp khách, tổ chức các hội nghị, hội thảo, việc điều hành ngân sách chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn. Hầu hết các ngành, cấp quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ thông qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2023, các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan theo thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

Tỉnh cũng quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ việc lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.

Tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung ương và của tỉnh trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị./.

Lê Huy Hải

Xem thêm