Chính sách mới

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về dân số và phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 9/11/2022 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Ba thành viên Ban Chỉ được kiện toàn gồm: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về dân số và phát triển; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quốc phòng; Công an; Nội vụ; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Ủy ban Dân tộc; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

Xem thêm