Văn hóa

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhà chiến lược thiên tài của Cách mạng Việt Nam

Với tầm nhìn xa, trông rộng, dự báo tài tình, chính xác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân làm nên điều kỳ diệu, dựng nên một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Trong hệ thống di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam, tư tưởng quân sự chiếm một vị trí trọng yếu. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc, thể hiện tư tưởng chiến lược quân sự của Người về cách mạng giải phóng dân tộc, về khởi nghĩa vũ trang toàn dân; về tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, khoa học và nghệ thuật quân sự; về xây dựng căn cứ địa, hậu phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Với tầm nhìn xa, trông rộng, dự báo tài tình, chính xác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân làm nên điều kỳ diệu, dựng nên một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Ngày 5/6/1911, từ cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu cuộc hành trình tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Người đến với chủ nghĩa Marx - Lenin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. 
Ảnh: TTXVN phát
Tháng 12/1920, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp, cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. 
Ảnh: TTXVN phát
Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, quần chúng cách mạng đã chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ). Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. 
Ảnh: TTXVN phát
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Ảnh: TTXVN phát
Ngày 3/9/1945, phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời quyết định tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên để soạn thảo và thông qua Hiến pháp nước VNDCCH. Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh tổ chức Tổng tuyển cử vào ngày 6/1/1946. Trong ảnh: Hồ Chủ tịch tham dự Lễ mít tinh chào mừng Quốc hội khóa I, ngày 12/1/1946. 
Ảnh: TTXVN  phát
Trong những năm 1945 - 1946, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xây dựng và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên; chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm;... Trong ảnh: Quốc hội khóa I họp tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), thảo luận và thông qua Hiến pháp 1946 (2/3/1946). 
Ảnh: TTXVN phát
Ngày 14/9/1946, tại Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Pháp bản Tạm ước, tiếp tục nhượng bộ một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam để có thời gian xây dựng và củng cổ lực lượng, tạo thêm thời gian hòa hoãn quý báu cho chính quyền cách mạng non trẻ chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. 
Ảnh: TTXVN phát 
Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dõi chặt chẽ diễn biến trận đánh các cứ điểm địch ở Đông Khê, mở màn Chiến dịch Biên giới (16/9/1950). 
Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950.
 Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định, đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đoàn kết gắn bó trong các nước XHCN anh em là cơ sở nền tảng, là nhân tố quan trọng bậc nhất, nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của CNXH trên phạm vi thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đón Bác Hồ thăm hữu nghị Trung Quốc, ngày 25/6/1955.
 Ảnh: TTXVN phát
Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa III, khai mạc ngày 16/4/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước tiến lên quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Ảnh: TTXVN phát
Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người. Trong ảnh: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước bước sang trang sử mới, tiến lên xây dựng CNXH. 
Ảnh: Trần Mai Hưởng – TTXVN
TTXVN

Xem thêm