Giáo dục

Nâng cao chất lượng giảng viên Đại học

Chương trình đề cập những giải pháp của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường để góp phần nâng cao chất lượng giảng viên đại học.

Nâng cao chất lượng giảng viên Đại học
Phòng Văn hóa - Xã Hội