Chính sách mới

Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh 3 lĩnh vực

Quyết định 1505/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến ngành nghề kinh doanh thuộc 3 lĩnh vực: đấu thầu; nông nghiệp, nông thôn; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

(TTXVN ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1505/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực: đấu thầu; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cụ thể, về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh hoạt động đấu thầu, Quyết định bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề. Về thu hồi chứng chỉ hành nghề trong hoạt động đấu thầu, Quyết định bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Với lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Quyết định đơn giản hóa thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp từ 3 bộ xuống còn 1 bộ; bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử; quy định rõ về thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp đề nghị hỗ trợ và các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Quyết định bãi bỏ 3 thủ tục hành chính: bãi bỏ thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt./.

Xem thêm