Thời sự

Sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Thái Bình sẽ giảm 18 xã

Thái Bình

Qua rà soát, tỉnh Thái Bình có 28 xã là đối tượng sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sau khi hoàn thành, tỉnh sẽ giảm 18 xã và còn 242 đơn vị cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/1, UBND tỉnh Thái Bình triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 1/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, UBND tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch số 176/KH- UBND thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Qua rà soát, tỉnh Thái Bình có 28 xã là đối tượng sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sau khi hoàn thành, tỉnh sẽ giảm 18 xã và còn 242 đơn vị cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp các đơn vị hành chính có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc từ Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, không phải là của riêng Thái Bình. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, các cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất về nhận thức, quan điểm, giải pháp và lộ trình thực hiện đối với 28 xã này, nhất là đối với những người đứng đầu địa phương. Các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thấy được đây là việc phải làm nhằm tinh giản đơn vị hành chính, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với cấp huyện, các địa phương cần tính toán xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công việc cho cán bộ sau sắp xếp, để cán bộ công chức của những nơi sắp xếp yên tâm, thấy được trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền khi tiến hành việc sáp nhập.

Theo lộ trình kế hoạch đề ra, năm 2024, UBND cấp huyện xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ngay sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh và Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 đã được hoàn thiện theo ý kiến của Bộ Nội vụ.... Đơn vị cấp huyện tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp; tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp xã này...

Đến năm 2025, tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có những đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025; tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Thái Bình lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.../.

Sơn Hải

Xem thêm