Sức khỏe

Tăng cường quản lý nhà nước về lao động, việc làm, bảo vệ quyền lợi người lao động

Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tiền lương, mức lương tối thiểu vùng để người sử dụng lao động triển khai thực hiện kịp thời.

TTXVN - Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 7.371 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 10 doanh nghiệp nhà nước; 6.960 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 401 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp chiếm 95,6% số doanh nghiệp đang hoạt động. Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước (6.909 doanh nghiệp).

Các doanh nghiệp đang sử dụng 236.047 lao động, chiếm 19,8% dân số và 40,2% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc. Năm 2021, tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp là hơn 6, 5 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,6% so với năm 2020.

Để tăng cường quản lý nhà nước về lao động, việc làm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành chức năng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về tiền lương, mức lương tối thiểu vùng để người sử dụng lao động triển khai thực hiện kịp thời, người lao động nắm rõ, hiểu đúng quy định của pháp luật lao động về các nội dung và giảm tối đa xảy ra ngừng việc tập thể trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về các quy định của pháp luật cũng như vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động; chú trọng tuyên truyền để người lao động hiểu rõ lợi ích của chế độ hưu trí, những bất lợi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị sử dụng lao động... Đặc biệt phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai ngay việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động các doanh nghiệp tham gia tổ chức Công đoàn; mở rộng diện bao phủ của Công đoàn trong các doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp.../.

Nguyễn Trọng Lịch