Chính sách mới

Tạo điều kiện thuận lợi để thành lập và phát triển các trường đại học số

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển các trường đại học số phù hợp với xu thế của thế giới và yêu cầu trong nước.

TTXVN - Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản 164/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi thăm Trường Đại học FPT tại Hòa Lạc.

Văn bản nêu rõ, Tập đoàn FPT là một doanh nghiệp tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số của nước ta. Đến nay, mặc dù đã có rất nhiều thăng trầm trong lịch sử phát triển, Tập đoàn hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng và đáng được ghi nhận và biểu dương. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ thông tin đã được Tập đoàn sớm xác định là một ưu tiên đầu tư hàng đầu.

Trường Đại học FPT đã được thành lập từ năm 2006 theo mô hình của một trường đại học thế hệ mới, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu - triển khai - ứng dụng với nhiều chuyên ngành đào tạo, trong đó trọng tâm là công nghệ thông tin. Thực tế đến nay đã chứng minh được tầm nhìn chiến lược và quyết định đúng đắn của Tập đoàn.

Về các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn FPT liên quan đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, kết nối để khai thác hiệu quả các nguồn lực về công nghệ và đổi mới sáng tạo trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; phấn đấu cùng cả nước thực hiện 2 mục tiêu trăm năm đã đề ra; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển các trường đại học số phù hợp với xu thế của thế giới và yêu cầu trong nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước để thúc đẩy tiến độ chuyển đổi số của cả nước; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần tăng năng suất lao động tổng hợp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến lược đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, nhất là dưới sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ có liên quan quy hoạch việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong lĩnh vực quản lý; hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện có bài bản, lớp lang, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và tình hình phát triển của thị trường quốc tế.

UBND thành phố Hà Nội tạo điều kiện giải quyết các thủ tục về đất đai, thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị triển khai dự án, trụ sở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc./.

Hải Ngọc

Xem thêm