Chính sách mới

Thái Nguyên: Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

Thái Nguyên

Với nội dung cải cách thủ tục hành chính, tỉnh phấn đấu đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí quy định liên quan. .

TTXVN - Thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp, ngành tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Riêng với nội dung cải cách thủ tục hành chính, tỉnh phấn đấu đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của tỉnh; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan liên thông qua phương thức điện tử; tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó...

Năm 2023, đối với cải cách thể chế, Thái Nguyên tập trung triển khai Đề án tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2023 - 2025 và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả, góp phần tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỉnh thực hiện công bố đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn. Tỉnh rà soát, tích hợp toàn bộ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên, bộ phận một cửa các cấp...

Ở lĩnh vực cải cách tài chính công, năm nay, Thái Nguyên tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, rà soát, đảm bảo 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thảnh việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Đặc biệt, đối với việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, năm 2023, Thái Nguyên chuẩn hóa, cập nhật thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn, nhân rộng mô hình chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt...

Theo đánh giá mới nhất của UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu; việc áp dụng một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đạt hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn cao. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động quản lý nhà nước làm thay đổi diện mạo nền hành chính và phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức...Tuy vậy, quá trình thực hiện cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến còn thấp, vẫn còn tình trạng hồ sơ tồn đọng, trả quá hạn; tỉnh chưa thực hiện được việc thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị; nhiều hồ sơ chưa được đồng bộ số liệu với cổng dịch vụ công quốc gia./.

Hoàng Thảo Nguyên

Xem thêm