Chính sách mới

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1271/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1271/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Tạ Anh Tuấn; ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thay ông Nguyễn Ngọc Đông nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Quyết định số 2193/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính./.