Thực thi chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Thủ tướng yêu cầu thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp, phương pháp, bước đi phù hợp,huy động nguồn lực, con người… cho giáo dục.

Phiên họp Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo. 
Ảnh: Dương Giang-TTXVN

TTXVN - Sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (Ủy ban) chủ trì Phiên họp của Ủy ban về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên Ủy ban.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Phiên họp này của Ủy ban nhằm đóng góp ý kiến vào chương trình “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo chủ trì phiên họp. 
Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo Thủ tướng Chính phủ, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn chưa được quan tâm, phát triển đúng mức, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, tập trung nhiều công nhân, lao động…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người.

“Xây dựng, phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang xây dựng, phát triển đất nước dựa trên nền tảng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo chủ trì phiên họp. 
Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, bậc học Giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản và cũng để đảm bảo giáo dục được đổi mới toàn diện theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi…

Thủ tướng yêu cầu các Ủy viên Ủy ban tập trung thảo luận về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045" nhằm triển khai hiện thực hoá các Nghị quyết của Đảng. Trong đó chương trình, kế hoạch phải có tư duy dài hạn, tầm nhìn chiến lược, song thực hiện phân kỳ, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện đất nước từng thời kỳ, đảm bảo tính hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp, phương pháp, bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện vững chắc, nhất là về cơ chế, chính sách, phân bổ, huy động nguồn lực, con người… cho đổi mới, phát triển giáo dục mầm non…

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Phiên họp./.

Phạm Tiếp

Tin liên quan

Xem thêm