Thực thi chính sách

Đà Nẵng quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Đà Nẵng

Ngày 3/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị toàn thành phố quán triệt, triển khai chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và các văn bản mới của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

TTXVN - Ngày 3/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị toàn thành phố quán triệt, triển khai chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và các văn bản mới của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 75 điểm cầu, với sự tham gia của hơn 4.500 đại biểu trong toàn Đảng bộ thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết trên.

Các đại biểu cũng nghe quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với các quy định, chỉ thị nêu trên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị nhằm giúp hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nắm bắt toàn diện, sâu sắc về các nội dung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy lưu ý, với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Đà Nẵng cần tập trung phát triển đội ngũ trí thức thành phố vào những lĩnh vực then chốt, trọng yếu và lĩnh vực mới theo định hướng phát triển thành phố đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ xác định. Thành phố cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ thông tin, các ngành, lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực công nghiệp vi mạch, bán dẫn; thực hiện các chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đến công tác và làm việc tại thành phố; quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia.

Về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu thành phố cần gắn với việc nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các chính sách nhân văn, riêng có (Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”). Đà Nẵng tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các chính sách vượt trội của thành phố đối với người có công với cách mạng, các đối tượng cần được bảo trợ xã hội và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội, qua đó cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương lưu ý chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong, xin ăn biến tướng có chiều hướng ngày càng tăng trong thời gian vừa qua.

Đối với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách.../.

Trịnh Quốc Dũng

Xem thêm