Khoa học

Thúc đẩy đưa sáng chế vào ứng dụng

Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 ban hành năm 2022 xác định: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế. Sở hữu trí tuệ là một trong những giải pháp để đạt các mục tiêu trên.

Thúc đẩy đưa sáng chế vào ứng dụng

Xem thêm