Chỉ đạo, Điều hành

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc tại Quảng Nam

Quảng Nam

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh:Trần Tĩnh/TTXVN).

TTXVN - Ngày 14/2, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, cùng Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương dự hội nghị.

Phát biểu tại hội Nghị, ông Trần Tuấn Anh cho rằng 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng - an ninh tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận hành đồng bộ, thông suốt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cả nước nói chung, từng địa phương nói riêng, ông Trần Tuấn Anh lưu ý Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm cùng với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của tỉnh. Trong đó, quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27, ngày 9/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân; đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các tầng lớp xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 26, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đạt nhiều kết quả quan trọng. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng được tăng cường. Thế trận lòng dân ngày càng được củng cố, vững chắc. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được đầu tư xây dựng. Nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao. Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Từ một tỉnh nghèo, hạ tầng lạc hậu, đến nay Quảng Nam đã có những bứt phá mạnh mẽ; kinh tế, văn hóa, xã hội có sự phát triển vượt bậc. Tính đến cuối năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố của cả nước, xếp thứ 4/17 tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và trọng điểm Duyên hải Trung Bộ, xếp thứ 2/5 tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế miền Trung./.

Trần Tĩnh

Xem thêm