Chính sách mới

13 văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm

Từ đầu năm 2023 đến nay, trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã có 17 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Trong số này, có 13 văn bản có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm gồm 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 thông tư.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã có 17 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Trong số này, có 13 văn bản có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm gồm 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 thông tư.

Theo đó, Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, có hiệu lực từ 1/7/2023, áp dụng đối với dự án đầu tư có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư; dự án đầu tư thực hiện chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp Việt Nam để được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư.

Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới có hiệu lực từ ngày 15/7/2023.

Bên cạnh đó, 11 thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm. Trong số này có một số thông tư có nội dung trọng tâm, giải quyết những vấn đề cấp bách trong triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ hiện nay. Điển hình là Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia; Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22/5/2023 quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự thủ tục thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Về an toàn bức xạ và hạt nhân, một loạt thông tư sẽ có hiệu lực đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quản lý chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên phát sinh từ hoạt động khai thác, chế biến quặng urani, quặng thori, đất hiếm, sa khoáng titan và ngành công nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến sa khoáng titan; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương để hoàn thiện cơ chế quản lý công việc bức xạ; sửa đổi, bổ sung quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân để thống nhất với các quy định liên quan và hướng dẫn của quốc tế. Đó là Thông tư số 08/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên; Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế; Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 8/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Theo bà Phạm Hồng Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ), 6 tháng cuối năm, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 27 văn bản. Trong số này, có 2 đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cùng với đó là 2 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Nghị định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ cùng các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Đồng thời, dự kiến ban hành, trình cấp thẩm quyền ban hành 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 13 thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tập trung sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ quy định. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 15 (VINANST-15); Hội nghị Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2023; Hội thảo Techconnect and Innovation Vietnam 2023; Hội thảo Chính sách, pháp luật về phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ: Thực trạng và giải pháp; Hội thảo thúc đẩy liên kết nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo khu vực phía Nam; Hội nghị giao ban các vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ./.

Thu Phương

Xem thêm