Chính sách mới

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 5 chủ đề và 8 đề mục

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

TTXVN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Nghị quyết nêu rõ, phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề An ninh quốc gia (đề mục Công an nhân dân); chủ đề Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới (đề mục Trẻ em); chủ đề Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác (đề mục Quản lý thuế); chủ đề Tổ chức bộ máy nhà nước (đề mục Tổ chức chính quyền địa phương); chủ đề Trật tự, an toàn xã hội (các đề mục: Công an xã; Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Phòng, chống ma túy; Cảnh sát Cơ động).

Bên cạnh đó, Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 8 đề mục thuộc 6 chủ đề khác gồm: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi; Người khuyết tật (3 đề mục này thuộc chủ đề Chính sách xã hội); An toàn, vệ sinh lao động (thuộc chủ đề Lao động); Lâm nghiệp (thuộc chủ đề Nông nghiệp, nông thôn); Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (thuộc chủ đề Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước); Quản lý thị trường (thuộc chủ đề Thương mại, đầu tư, chứng khoán); Tố tụng hình sự (thuộc chủ đề Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp).

Liên quan đến trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan liên quan, Chính phủ yêu cầu, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục nêu trên.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề và đề mục này, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định./.

Hải Ngọc

Xem thêm