Xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Trung ương chủ động tham mưu khi có vấn đề mới, phát sinh

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương làm tốt công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thành hệ thống các quy định rất đồng bộ, chặt chẽ, liên thông, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể dự hội nghị.

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu triển khai, tham mưu hoàn thành khối lượng công việc lớn. Cụ thể là tập trung tham mưu hoàn thành 5/18 đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 2 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW và 3 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 12-KH/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ và tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương chủ động tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đòng thời, hoàn thiện Đề cương Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương, định hướng về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, tạo cơ sở cho việc xây dựng đề cương văn kiện đại hội các cấp...

Ban Tổ chức Trung ương nâng cao chất lượng công tác thẩm định, hướng dẫn, quán triệt triển khai các văn bản mới và kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất. Điều kiện, môi trường, phương pháp làm việc được cải tiến theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Ban Tổ chức Trung ương chú trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thống nhất trong các hoạt động của cơ quan, trong sinh hoạt của tổ chức Đảng và các đoàn thể.

Các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 được Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu hoàn thành. Trong đó, tham mưu trình Bộ Chính trị: Đề án Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; tổng kết việc thực hiện Kết luận số 88 KL/TW ngày 19/9/2020 của Bộ Chính trị về việc bố trí số lượng Phó Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026...

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu công tác nhân sự thường xuyên bảo đảm kịp thời, đúng quy định; sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu, chủ động chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ tới; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021- 2026 và 2025-2030, 2026-2031. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra nhân sự bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định...

Ban hoàn thành Hướng dẫn khung Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở và Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở đối với những nơi thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị; hướng dẫn thực hiện Quy định 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước.

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban trong 6 tháng đầu năm; trong đó đã làm tốt công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thành hệ thống các quy định rất đồng bộ, chặt chẽ, liên thông, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu, sát với thực tiễn; phát huy vai trò chủ động trong việc tham mưu khi có những vấn đề mới, vấn đề phát sinh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, qua một số bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ trong thời gian qua, từ đó cần suy nghĩ rất thấu đáo về công tác đánh giá cán bộ, để có những cách làm mới, chặt chẽ, hiệu quả. Thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương cần phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá kỹ về công tác cán bộ trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý cán bộ.../.

Nguyễn Xuân Tùng

Xem thêm