Chính sách mới

Đầu tư xây dựng khu công nghiệp hơn 63,1 ha tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất là 63,1139 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 810,098 tỷ đồng.

Ảnh TTXVN phát

TTXVN - Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất là 63,1139 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 810,098 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 4/4, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định nêu rõ, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II (giai đoạn 2) đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fuchuan.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất là 63,1139 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 810,098 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 166,732 tỷ đồng; vốn huy động hơn 643,365 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án: kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến ngày 18/7/2057. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án, những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án, thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của dự án, khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Ngoài ra, không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Xuyên II còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fuchuan (nhà đầu tư) có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Đồng thời đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Công ty thực hiện các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tuân thủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.

Công ty ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật./.

PV

Xem thêm