An ninh trật tự

Đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

(TTXVN) Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm rõ những điểm mới, lan tỏa sâu rộng các hoạt động sôi nổi của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Vận động nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn liền với kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022).

Công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam trong 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đưa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, do người dân làm chủ và đưa lại quyền lợi thiết thực cho người dân.

Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân trong 77 năm qua và các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2022) của các đơn vị, địa phương. Chú trọng thông tin, tuyên truyền về thành tích, chiến công của các thế hệ Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng, chống thiên tai bão, lũ... lan tỏa tích cực hình ảnh về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Bên cạnh đó là tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư số 122/2021/TT-BCA ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trách nhiệm Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”...

Đồng thời kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, định hướng chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, nhất là tại các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, các khu kinh tế, khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp... Tập trung thông tin, tuyên truyền kết quả nổi bật thực hiện phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thời gian qua; các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Kế hoạch cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên môi trường, tài nguyên khoáng sản; chấp hành Luật Phòng, chống ma túy; tích cực tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy; giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; tham gia thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện nghiêm các quy định Luật Cư trú; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, đặc biệt là tại các khu đô thị, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông... qua đó, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ khu dân cư xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó là tăng cường các tác phẩm đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.., góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận nhân dân; Kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa của Công an các đơn vị, địa phương./.

Xuân Tùng