Xây dựng Đảng

Đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Lai Châu

Lai Châu đã xây dựng 1.093 mô hình về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2021 - 2025.

TTXVN - Ngày 28/4, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Tỉnh ủy Lai Châu đã kịp thời lãnh đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và công tác lý luận chính trị. Toàn tỉnh đã tổ chức 1.173 hội nghị cho 119.054 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia. Tỉnh ủy đã ban hành chủ trương, nghị quyết của Đảng về các vấn đề, lĩnh vực có tính chiến lược cho quá trình phát triển của tỉnh, đảm bảo đúng, trúng với yêu cầu thực tiễn, kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, hướng tới sự ổn định và phát triển xã hội.

Qua 2 kỳ đại hội, quan điểm, định hướng về phát triển kinh tế của Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã có những chuyển biến phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn. Tỉnh ủy Lai Châu lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển các ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng, lợi thế; đầu tư Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đồng thời, tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu, nhất là vùng chè với nhiều sản phẩm chất lượng như trà Ôlong, Bao Chung, Sencha; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phát triển với các sản phẩm chủ yếu: Đá xây dựng, xi măng.

Tỉnh tập trung triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.

Đồng thời, Đảng bộ tỉnh Lai Châu còn đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với các nhóm đối tượng và tình hình thực tiễn. Toàn tỉnh xây dựng 1.093 mô hình về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, ngành, lĩnh vực xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai kịp thời, thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch các cấp. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chính quyền các cấp; xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhất là năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW như: Công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên tỉnh; thực trạng, giải pháp công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; thực trạng và vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ tỉnh; giải pháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong lực lượng Công an tỉnh...

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp với từng đối tượng.

Mặt khác, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị; gắn kết chặt chẽ việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu làm tốt công tác phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Đinh Thùy

Xem thêm