Chính phủ hành động

Hướng dẫn công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trước ngày 30/10/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu trước ngày 30/10/2023 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

TTXVN- Văn phòng Chính phủ có Thông báo 411/TB-VPCP ngày 12/10/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy.

Thông báo nêu: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp; người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma tuý có xu hướng gia tăng về số lượng, trẻ hoá về độ tuổi, tiềm ẩn nguy cơ rất cao phạm tội về ma túy và các tội phạm khác.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy vừa được điều trị, vừa được làm việc. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Trước thực trạng này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã có nhiều chỉ đạo và điều hành nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến công tác này theo đúng quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; việc bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực cho công tác cai nghiện ma túy chưa đáp ứng được nhu cầu; nhiều văn bản pháp lý trong lĩnh vực cai nghiện ma túy chưa được sửa đổi, bổ sung và ban hành kịp thời…

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần phải nghiêm túc quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại các Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 26/4/2023, số 269/TB-VPCP ngày 8/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Các học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy vệ sinh, trang trí lại khuôn viên. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Nâng cao năng lực công tác cai nghiện ma túy

Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương, rà soát, lập danh sách một số cơ sở cai nghiện có nhu cầu cấp bách cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới, đáp ứng đủ điều kiện để có thể thực hiện được ngay khi có vốn, trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, đề xuất phương án phù hợp để hỗ trợ vốn thực hiện các dự án cấp bách này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2023.

Đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Trong năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Trước ngày 30/10/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và trong năm 2023, đề xuất chủ trương xây dựng Chương trình tổng thể nâng cao năng lực công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường hỗ trợ nhân lực cho các cơ sở cai nghiện

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đề xuất chủ trương xây dựng, ban hành 01 Nghị định thay thế các Nghị định quy định chi tiết Luật phòng, chống HIV/AIDS, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023; khẩn trương xây dựng Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xác định tình trạng nghiện ma túy, ban hành trong tháng 4/2024.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với địa phương, rà soát, công bố các trạm y tế xã, phường đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; tăng cường hỗ trợ nhân lực y tế cho các cơ sở cai nghiện ma túy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường hợp tác quốc tế để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế thành công với các mô hình quản lý, can thiệp cho người nghiện ma túy tại cộng đồng và việc xây dựng phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Y sĩ cơ sở thường xuyên kiểm tra, khám sàng lọc, phân loại các đối tượng tâm thần, người rối nhiễu tâm trí để có biện pháp điều trị, xử lý kịp thời, giúp phục hồi chức năng, ổn định cuộc sống. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai; phối hợp với ngành Y tế trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

PV

Xem thêm