Văn hóa

Lạng Sơn phát triển văn học, nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa

Lạng Sơn

Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 248 hội viên Hội Văn học, Nghệ thuật.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lấy phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Địa phương cần có cơ chế, chính sách quan tâm, tạo điều kiện chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sỹ. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật; làm tốt công tác giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chỉ đạo làm tốt công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; coi trọng công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc; tiếp tục đầu tư phát triển văn học, nghệ thuật để Lạng Sơn xứng đáng là mảnh đất giàu tiềm năng, bản sắc văn hóa nơi địa đầu của Tổ quốc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là những mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, góp phần định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hội nghị, các cấp, các ngành tiếp tục xây dựng chương trình, lộ trình cụ thể để phát triển văn học, nghệ thuật từng giai đoạn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh; khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, của tỉnh, gắn bó với cuộc sống của người dân, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; thúc đẩy, khuyến khích sáng tác văn học, nghệ thuật về du lịch, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23; ban hành trên 70 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật vào nghị quyết Đại hội Đảng các nhiệm kỳ, nghị quyết triển khai nhiệm vụ hàng năm; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển của từng ngành, đơn vị… Toàn tỉnh hiện có 248 hội viên Hội Văn học, Nghệ thuật, công tác phát triển tổ chức hội và hội viên thường xuyên được quan tâm; công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo vệ và phát huy những giá trị di sản văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh được chú trọng; nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật được tổ chức; phong trào nghệ thuật quần chúng được các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng; hệ thống thiết chế văn hóa được tăng cường…

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ mới; đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới./.

Thái Thuần

Xem thêm