Xã hội

Ngành Tuyên giáo góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Công tác tuyên giáo gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 11/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để chủ động tham mưu tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để kịp thời định hướng tư tưởng trong Đảng bộ, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên giáo gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của từng địa phương, đơn vị; kịp thời ở những thời điểm quan trọng như trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, triển khai các công trình, dự án lớn, những vụ việc nổi cộm phát sinh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động biên soạn và triển khai các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”. Nét nổi bật là cấp ủy các cấp đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vận động lớn đặc biệt là trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế của từng địa phương, đơn vị, tập trung lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng để giải quyết; gắn với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Trong công tác tuyên truyền, báo chí, dư luận xã hội và thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên đã phối hợp theo dõi sát tình hình và làm tốt chức năng định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ điểm tin, báo hằng ngày phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đồng thời tham mưu, đề xuất chỉ đạo, định hướng nhiều nội dung liên quan đến công tác báo chí. Ngành Tuyên giáo tỉnh chủ động tham mưu xây dựng lực lượng và thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu. (Ảnh: Tường Quân /TTXVN)

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã thực hiện tốt công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ, nhất là lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe người dân, giáo dục đào tạo... Trong công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tổ chức 619 lớp với 38.453 lượt cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện đề tài “Lịch sử Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930 - 2020”; theo dõi, tổng hợp tình hình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và cung cấp thông tin; công tác xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo cũng được nâng cao chất lượng. Qua đây, góp phần quan trọng trong việc giữ vững, ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo của tỉnh thời gian qua. Để góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hệ thống tuyên giáo địa phương và các đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động tham mưu chỉ đạo, theo dõi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, báo chí, xuất bản, quản lý và định hướng thông tin trên không gian mạng; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Tuyên giáo các cấp.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tường Quân

Xem thêm