Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò của Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quảng Nam

Các cấp Công đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về giai cấp và vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TTXVN - Trong hai ngày 8 - 9/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 130 nghìn đoàn viên trong tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 36 Ủy viên. Ông Phan Xuân Quang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động khóa XVII. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 2028.

Chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giai cấp công nhân, công đoàn. Trong đó, yêu cầu về vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng lớn và cấp bách.

Sau Đại hội, các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về giai cấp và vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công đoàn các cấp phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên, công nhân ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng và bổ sung cho Đảng, chính quyền những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có đảng viên, tổ chức đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn để phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tham luận trình bày nêu rõ tầm quan trọng của các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động như: "Mái ấm Công đoàn", “Tết Sum vầy”, "Tháng công nhân", “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp,”, “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” cần đi vào chiều sâu để đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ý kiến của đại biểu đến từ các khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung vào các vấn đề như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn theo hướng phù hợp với từng đối tượng, loại hình để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia vào tổ chức, tiến đến thành lập tổ chức Công đoàn, nhất là trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Công đoàn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia Công đoàn, ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức.

Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, nhiệm kỳ qua, bám sát định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp Công đoàn toàn tỉnh không ngừng nỗ lực, cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong 5 năm qua, Công đoàn các cấp đã kết nạp mới 49.772 đoàn viên, đạt 226% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao và đạt 249% so với Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI; nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 136.336 người./.

Đoàn Hữu Trung

Tin liên quan

Xem thêm