Chỉ đạo, Điều hành

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ thời kỳ mới

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, trăn trở và mong muốn xây dựng, phát triển Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; khẳng định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ - “then chốt của then chốt”

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN-Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm động viên, đánh giá và định hướng phát triển Học viện theo Quyết định của Bộ Chính trị; đồng thời giải quyết các đề xuất của Học viện.

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, trăn trở và mong muốn xây dựng, phát triển Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; khẳng định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ - “then chốt của then chốt”.

Theo Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Theo Thủ tướng, Học viện đã kế thừa và tô thắm thêm lịch sử, truyền thống vẻ vang, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó có thực hiện  đột phá chiến lược về nguồn nhân lực.

Học viện có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể và đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tư vấn chính sách, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, với cấp ủy địa phương.

Để Học viện hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung mà Học viện cần đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện, thể hiện rõ hơn nữa, khẳng định hơn nữa tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng.

Theo đó, Học viện bám sát chủ trương, định hướng và các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; chủ động triển khai đồng bộ tạo đột phá trong các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XIII; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế..., tạo phong trào thi đua mới, dấu ấn mới, khí thế mới, động lực mới để có thắng lợi mới.

Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước với phương châm “học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng”, trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên quyết khắc phục bằng được căn bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị; tiếp tục khẳng định Học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị củng cố, phát triển nguồn nhân lực của hệ thống Học viện; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ khoa học của Học viện gắn với việc đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Quyết định số 587 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030.

Thủ tướng lưu ý cần gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Học viện, làm cho Đảng bộ Học viện, trước hết là Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên Học viện phải gương mẫu rèn luyện, luôn luôn là đội ngũ mà Đảng và nhân dân tuyệt đối tin tưởng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong.

Cùng với đó, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật gắn với thực hành văn hóa Trường Đảng. Phát huy hơn nữa vai trò của Học viện trong công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ, đồng hành cùng Học viện trên tinh thần chủ động, tích cực. Trong đó, phối hợp tổ chức tốt việc kỷ niệm 75 năm thành lập Học viện trong năm 2024 phù hợp tình hình, qua đó khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Học viện và tổng kết, phát huy các thành quả, kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử, truyền thống vẻ vang.

Về các kiến nghị của Học viện, Thủ tướng cơ bản đồng ý về nguyên tắc; thành lập và giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, cùng làm việc với các Ban của Đảng, các cơ quan liên quan để rà soát tất cả các vấn đề được nêu tại cuộc làm việc, cho ý kiến về các vấn đề có tính nguyên tắc, chủ trương… từ đó có các đề án, dự án cụ thể. Chính phủ sẽ giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cho rằng, năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và có những đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Phạm Tiếp

Xem thêm