Văn hóa

Văn hóa soi đường: Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, động lực phát triển Hải Phòng

Hải Phòng

Văn hóa từng bước trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng xanh, văn minh, hiện đại.

Ngày 14/6, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Nghị quyết số 33-NQ/TW đã được cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đón nhận, đồng thuận. Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, việc tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giá trị, vẻ đẹp của vùng đất, con người Hải Phòng với chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử được tôn vinh, ca ngợi, lan tỏa. Văn hóa từng bước trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng xanh, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu. 
Ảnh: Minh Thu-TTXVN

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chỉ rõ, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 4/2/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn thành phố ở một số thời điểm, tại một số chương trình, nội dung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa tạo thành động lực thúc đẩy để văn hóa có sự đổi mới đột phá, phát triển đa dạng, mạnh mẽ tương xứng với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội. Nội dung "Xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện" đề ra trong Chương trình hành động số 33 chưa được quan tâm đúng mức.

Để triển khai Nghị quyết số 33- NQ/TW và Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thời gian tới quan tâm một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 11); Kết luận số 76, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33; Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ, xác định thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giao trách nhiệm đến từng cơ quan, lãnh đạo phụ trách. Lãnh đạo thành phố sẵn sàng lắng nghe, tạo điều kiện triển khai các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao vị trí, vai trò của ngành văn hóa thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tệ nạn xã hội, đồng thời bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, chống các hành vi tha hóa.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số, phù hợp với điều kiện thực tiễn...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng các tập thể tiêu biểu. 
Ảnh: Minh Thu-TTXVN

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho 20 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu trong triển khai Nghị quyết số 33- NQ/TW./.

Minh Thu

Xem thêm