Thời sự

Văn phòng Trung ương Đảng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

(TTXVN) Chiều 26/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng…

* Hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, chủ động, đổi mới, hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ năm 2022. Nổi bật là việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trước những diễn biến nhanh, khó lường của tình hình thế giới, kịp thời xử lý các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đất nước.

Văn phòng Trung ương đã chủ động tham mưu chương trình và tổ chức phục vụ tốt hai Hội nghị Trung ương lần thứ 5 và 6; các phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… sau các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt, của Thường trực Ban Bí thư…

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư  Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2022, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đường lối mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Bên cạnh thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế phục hồi tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng đạt khoảng 8%, cao nhất từ năm 2005 đến nay.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; vai trò, vị thế của đất nước tiếp tục được nâng cao... Trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp tích cực của Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công các hội nghị quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thư.

Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chiều sâu; nội dung thông tin phản ánh kịp thời những vấn đề nổi bật, khác biệt, những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương; đề xuất nhiều giải pháp có giá trị. Công tác tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư có nhiều tiến bộ. Việc giải quyết đơn thư không chỉ là thực hiện theo quy định mà còn là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề đang diễn ra ở địa phương, đơn vị.

Các mặt công tác, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, tài chính, hậu cần phục vụ hoạt động của các cơ quan lãnh đạo Đảng, các ban đảng ở Trung ương thực hiện tốt. Phương thức làm việc tiếp tục được cải tiến, phát huy sáng kiến của cán bộ trong công tác. Nội bộ cơ quan đoàn kết; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư  Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong năm 2022.

* Nâng cao chất lượng công tác thông tin, chất lượng văn bản

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2023, dự báo tình hình thế giới và trong nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội và bước đầu chuẩn bị một số công việc cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú ý nắm tình hình, dự báo được những vấn đề phát sinh, cấp bách để kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định; chủ động, thường xuyên đôn đốc, trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì đề án để bảo đảm thời gian, chất lượng nội dung đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định; nghiên cứu, xem xét, thẩm định kỹ nội dung các đề án, nếu bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thể thức mới trình lãnh đạo.

Theo Thường trực Ban Bí thư, sản phẩm quan trọng nhất của Văn phòng chính là văn bản. Vì thế phải tập trung nghiên cứu, biên tập, bảo đảm chất lượng văn bản sau các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Văn bản của Đảng không chỉ đúng nội dung, đúng nguyên tắc, thống nhất với các văn bản đã ban hành của Đảng, Nhà nước mà văn phong cần trong sáng, dễ hiểu, chính xác, chặt chẽ. Mỗi loại văn bản có văn phong, cách thể hiện khác nhau, nên cần lưu ý cách thể hiện cho phù hợp.

Cùng với đó, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ lãnh đạo. Cán bộ theo dõi địa phương cần bám sát địa bàn, nhất là ở cơ sở, kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng…

Văn phòng Trung ương Đảng chú trọng công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bảo đảm đúng quy định; sớm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về tài chính, tài sản phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn. Công tác văn thư, hậu cần, phục vụ bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ cương, xây dựng cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Mỗi cán bộ, đảng viên của Văn phòng phải kiên định về lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, có ý chí vươn lên trong công tác, học tập và nghiên cứu...

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa trong chương trình triển khai nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo; đồng thời bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

* Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng trao Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng cho 5 tập thể; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trao Bằng khen tặng 3 tập thể, trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Văn phòng Trung ương Đảng cho một số cá nhân…/.

Hoàng Thị Hoa

Xem thêm