Xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Trung ương khảo sát kết quả thi hành điều lệ Đảng tại Quảng Nam

Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện ngày càng nghiêm minh. Công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng thời gian qua được chú trọng và có nhiều đổi mới...

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả thi hành Điều lệ Đảng. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

TTXVN - Chiều 15/9, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả thi hành điều lệ Đảng.

Qua hơn 10 năm triển khai thi hành Điều lệ Đảng, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp ủy Đảng của tỉnh Quảng Nam đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy; hệ thống tổ chức của Đảng được lập theo đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc đơn vị công tác kịp thời và phù hợp.

Toàn tỉnh có 22 Đảng bộ trực thuộc. Các nội dung liên quan đến Đại hội, bầu cử được thực hiện đảm bảo quy chế. Việc thành lập, củng cố, kiện toàn, sáp nhập các tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện bảo đảm quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 1.121 tổ chức cơ sở Đảng và 71.557 đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao, là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội và Công an được củng cố, kiện toàn kịp thời.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp phát huy khá tốt. Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng. Từ năm 2011 đến ngày 30/6/2023, toàn Đảng bộ kết nạp được 31.769 đảng viên mới, tăng 25.978 đảng viên so với đầu năm 2011, bình quân mỗi năm kết nạp trên 2.500 đảng viên. Chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên đáng kể, nhất là về trình độ chuyên môn. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện ngày càng nghiêm minh. Công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng thời gian qua được chú trọng và có nhiều đổi mới...

Theo ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Quảng Nam: Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế, khó khăn, vướng mắc do vẫn còn một vài cấp ủy Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên nghiên cứu Điều lệ Đảng và các văn bản, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng có nơi, có việc chưa sâu kỹ, chặt chẽ nên lúng túng, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu, tính quyết liệt trong chỉ đạo chưa cao. Vai trò, trách nhiệm của một số đồng chí cấp ủy viên trong tham gia cùng cấp ủy bàn bạc, thảo luận và quyết định các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy chưa được phát huy. Còn có cấp ủy, tổ chức Đảng chưa kịp thời cụ thể hóa các văn bản triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy chế làm việc ở cấp mình...

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Phó Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: Quảng Nam đã bám sát yêu cầu của đoàn khảo sát, báo cáo nêu bật được kết quả thực hiện điều lệ Đảng. Tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong cách làm, nội dung của điều lệ Đảng và đưa ra những nguyên nhân về điều lệ Đảng cần được sửa đổi, bổ sung. Chín nhóm vấn đề tỉnh đề xuất để bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng cũng từ thực tiễn đúc kết phản ánh thực tiễn phong phú tại cơ sở. Qua thực tiễn, nảy sinh nhiều vướng mắc trong việc thực hiện điều lệ Đảng để điều chỉnh cho phù hợp. Tỉnh tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện báo cáo để có cơ sở lý luận hoàn thiện đóng góp cho việc sửa đổi điều lệ Đảng…/.


Trần Tĩnh

Xem thêm