Thực thi chính sách

Bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc Tổ quốc

Trung đoàn Ra đa 295, Sư đoàn Phòng không 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) được thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn Ra đa 295 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc Tổ quốc.

  • Thực hiện nhiệm vụ quan sát, phát hiện máy bay hoạt động trên vòng kín ở Trạm Ra đa 22. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Thực hiện nhiệm vụ quan sát, phát hiện máy bay hoạt động trên vòng kín ở Trạm Ra đa 22. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Thực hiện nhiệm vụ quan sát, phát hiện máy bay hoạt động trên vòng kín ở Trạm Ra đa 22. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Các trắc thủ ra đa làm nhiệm vụ quan trắc, xác định vị trí máy bay để kịp thời báo cáo về đài chỉ huy. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Các trắc thủ ra đa làm nhiệm vụ quan trắc, xác định vị trí máy bay để kịp thời báo cáo về đài chỉ huy. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Các trắc thủ ra đa làm nhiệm vụ quan trắc, xác định vị trí máy bay để kịp thời báo cáo về đài chỉ huy. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Xem thêm