Chỉ đạo, Điều hành

Các bộ, ngành nội chính Trung ương đổi mới nội dung, phương thức thi đua

Năm 2022, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả rõ nét.

Các đại biểu chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

TTXVN - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, ký giao ước thi đua năm 2023 (Khối thi đua).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Khối trưởng Khối thi đua cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), trong đó đã đề ra nhiều nhiệm vụ và yêu cầu cao hơn với các bộ, ngành Khối nội chính như tham gia xây dựng Nghị quyết về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, xây dựng, trình Quốc hội thông qua các đạo luật quan trọng. Đây cũng là năm thể chế về thi đua, khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện với việc Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Triển khai các nhiệm vụ được giao, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, năm 2022, các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên tinh thần làm việc trong toàn khối. Qua đó, công tác thi đua, khen thưởng ở từng bộ, ngành đã có chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân ở từng bộ, ban, ngành khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng ở từng bộ, ngành có nhiều đổi mới. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ, ngành. Vì vậy, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của các đơn vị trong Khối thi đua vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Theo đó, phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thật sự đồng đều ở các cơ quan, đơn vị; chưa có nhiều đột phá mới trong tổ chức các phong trào; có lúc, có nơi phong trào thi đua vẫn còn biểu hiện hình thức, chưa thực sự thu hút, động viên đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ và người lao động tham gia. Việc xây dựng nội dung, tiêu chí, thi đua còn thiếu cụ thể, mang tính định tính, chưa làm rõ được sự khác biệt giữa các khâu công tác dẫn đến việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng chưa thực sự chính xác...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Khối thi đua tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ, ban, ngành được giao; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá, năm 2022, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả rõ nét. Cấp ủy Đảng và người đứng đầu các bộ, ngành trong Khối đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đây là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, để công tác này đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ năm 2023, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tích cực triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”...

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương cho Kiểm toán Nhà nước; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn giao nhiệm vụ Khối phó Khối thi đua cho Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn vị trong Khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2023./.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm