Xã hội

Các chỉ tiêu xã hội của Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030

Cả nước phấn đấu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người, tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi…

TTXVN - Theo Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030. Phấn đấu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người, chỉ số HDI duy trì ở mức trên 0,7, tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi…

TTXVN

Xem thêm