Xã hội

Cao Bằng: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước

Cao Bằng

Tỉnh tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với thực hiện có hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Hội nghị triển khai công tác công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2023. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/3, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022; công bố kết quả khảo sát, đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu 100% văn bản qui phạm pháp luật được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; tối thiểu 80% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc theo qui định. Tỉnh đảm bảo phù hợp, thống nhất theo quy định của Chính phủ về Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia...

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đơn vị cần đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyển đổi số, an toàn thông tin tại địa phương… Lãnh đạo các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở; sáng tạo các giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của chính quyền.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thường xuyên tiếp nhận ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; áp dụng nguyên tắc minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình, đối thoại trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kiến nghị của người dân. Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với thực hiện có hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh có những thay đổi tích cực trong cải cách thể chế; tổ chức bộ máy hành chính; chỉ đạo điều hành. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền là 2.192 thủ tục. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh có 319 thủ tục hành chính; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện đạt trên 50%, cấp xã đạt 100%. UBND tỉnh đã chủ động cung cấp 1.730 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4; tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 1.209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4… Trong năm 2022, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố mới 154 thủ tục hành chính, bãi bỏ 50 thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, ông Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã công bố kết quả khảo sát, đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2022. Trong đó, Sở Nội vụ 93,5/97 điểm, đạt 96,39%, xếp hạng cao nhất trong khối các sở, cơ quan ngang sở. Các đơn vị nằm trong nhóm sở, cơ quan ngang sở có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất là Sở Y tế 78,78/100 điểm, đạt 78,78%; Sở Tài nguyên và Môi trường 78,63/100 điểm, đạt 78,63%..

Trong 10 đơn vị huyện, thành phố, đứng đầu chỉ số cải cách hành chính là thành phố Cao Bằng đạt 92,02/100 điểm, xếp thứ 2 là huyện Hà Quảng với 88,38 điểm, xếp thứ 3 là huyện Quảng Hòa với 87,91 điểm. Các huyện có chỉ số cải cách hành chính đạt thấp nhất là Nguyên Bình 81,4 điểm, Hạ Lang 77,64 điểm, Bảo Lâm 74,16 điểm…/.


Chu Hiệu

Xem thêm