Xã hội

Chính sách hỗ trợ tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù

Hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người lao động đã chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương, chính sách hết sức nhân văn.

Chính sách hỗ trợ tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù

Xem thêm