Chính sách mới

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã Việt Nam

Theo Nghị định số 87/2022/NĐ-CP, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện,

TTXVN có trụ sở chính tại số 5 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). 
(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ngày 26/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo Nghị định, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

Thông tấn xã Việt Nam có tên viết tắt tiếng Việt là TTXVN; tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Vietnam News Agency, viết tắt là VNA.

Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, xuất bản.Thông tấn xã Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 10/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ và Nghị định số 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm, các dự án, đề án quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Cùng với đó, TTXVN đăng, phát văn kiện, thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn thông tin phổ biến và thông tin báo cáo, tham khảo bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự; chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia; phản bác, cải chính những thông tin sai lệch; khi cần thiết ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc.

TTXVN thu thập, biên soạn, xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm và các sản phẩm thuộc các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác ở trong và ngoài nước; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia; thu thập, biên soạn và phổ biến thông tin về Việt Nam bằng các ngôn ngữ khác nhau cho các cơ quan, tổ chức trong nước, các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài; người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. 

Cũng theo Nghị định này, Thông tấn xã Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện lưu trữ tư liệu thông tin; xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin; quản lý tư liệu ảnh quốc gia và tổ chức khai thác các nguồn tư liệu này phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi bằng tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số; cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng...

Về cơ cấu tổ chức, Thông tấn xã Việt Nam có các đơn vị được phân chia theo 3 chức năng chính.

Các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc gồm: Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Văn phòng; Ban Tổ chức - Cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính.  

Các đơn vị thực hiện chức năng thông tin: Ban biên tập tin Trong nước; Ban biên tập tin Thế giới; Ban biên tập tin Đối ngoại; Ban biên tập Ảnh; Ban biên tập tin Kinh tế; Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa; Trung tâm Truyền hình Thông tấn; Báo Tin tức; Báo Thể thao và Văn hóa; Báo điện tử VietnamPlus; Báo Việt Nam News; Báo Le Courrier du Vietnam; Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum; Báo ảnh Việt Nam; Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; Nhà xuất bản Thông tấn; Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam; Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật; Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị phục vụ thông tin: Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn; Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn; Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.Văn phòng có 6 phòng. Ban Kế hoạch - Tài chính có 4 phòng.Thông tấn xã Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc.Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam. Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc.

Nghị định số 87/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/11/2022./.

Xem thêm