Thời sự

Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Tích cực phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Sáng 27/12, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội. Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn chủ trì họp báo.

Thông báo kết quả Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn cho biết, tham dự Đại hội có 995 đại biểu, đại diện đủ 54/54 dân tộc. Độ tuổi bình quân của các đại biểu: 47,8 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất: 68 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất: 22 tuổi.

Tại phiên khai mạc trọng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII với tiêu đề: "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm 2023 -2028.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2023 - 2028).

Theo đó, Đại hội đề ra 5 mục tiêu chung cho cả nhiệm kỳ là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, tận tụy phục vụ nông dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và củng cố cơ sở Hội vững mạnh.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân ngày càng được nâng cao cùng với sự phát triển của đất nước; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, nâng cao năng lực làm chủ của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng người nông dân văn minh, giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật và nếp sống văn minh; nâng cao trình độ, năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nông dân để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân, thu hút và phát huy các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu để làm cơ sở phấn đấu và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), gồm 8 chương với 26 điều. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và các chức danh lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất đã họp và bầu 18 ủy viên Thường vụ; bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Hội nghị đã bầu Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 11 ủy viên.

Trao đổi tại cuộc họp báo, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, một trong 3 nhiệm vụ đột phá được Đại hội thông qua trong nhiệm kỳ tới là tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Cụ thể, Hội Nông dân các cấp sẽ tập trung tham gia hướng dẫn phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tồn tại điểm yếu như sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún; chất lượng hàng hóa nông sản chưa đồng đều; chưa có những vùng nguyên liệu lớn để phục vụ chế biến...

"Nhiệm vụ đột phá này sẽ hướng đến khắc phục những điểm yếu, tháo gỡ những nút thắt của ngành nông nghiệp hiện nay", ông Lương Quốc Đoàn chỉ rõ.

Cũng theo ông Lương Quốc Đoàn, Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng riêng đề án tham gia phát triển kinh tế tập thể. Dự thảo đề án đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ ký kết với một số ngân hàng thương mại, hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi. Ngoài ra, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục ký kết với các bộ, ngành để tham gia phối hợp, triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia./.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm