Văn hóa

Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng

Chương trình nhằm tạo điều kiện để người dân tự học tập trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hoá.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023 tại Thư viện Hà Nội thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Chương trình đến năm 2025 và năm 2030; tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Chương trình, xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” đưa ra một số nhiệm vụ chính như: Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý trong việc đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân tự học tập trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hoá.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ tổ chức, lồng ghép các hoạt động học tập suốt đời gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng về học tập suốt đời; tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, liên hoan, giao lưu, tọa đàm... về hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Bên cạnh đó, kế hoạch yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của mô hình phục vụ học tâp suốt đời đã triển khai; xây dựng và nhân rộng mô hình phục vụ học tâp suốt đời trên nền tảng công nghệ số trong hệ thống thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hoá. Cùng với đó là việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đổi mới và phát triển các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; huy động các nguồn tài chính hợp pháp và tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài để triển khai Chương trình.

Kế hoạch đề cập đến việc huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi vận động tài trợ, quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân, sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt đội ngũ trí thức vào tổ chức hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.../.


Phương Hà

Tin liên quan

Xem thêm