Chỉ đạo, Điều hành

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, du lịch, văn hóa và con người Sơn La

Sơn La

Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực, du lịch, văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

TTXVN - Ngày 24/5, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 335-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng lưu ý, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo; sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao các Đảng đoàn, ban cán sự Đảng và các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư; xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để phát triển du lịch theo hướng bền vững, phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tiễn và định hướng của tỉnh. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương cần tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc của Sơn La gắn với phát triển kinh tế - xã hội…

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, đến nay, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong toàn nền kinh tế của tỉnh đạt 59,04%. Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 364/597, đạt 60,97%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,91% và lớp 6 đạt 99,8%. Toàn tỉnh duy trì kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập Trung học Cơ sở mức độ 2.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TU, sau hơn 2 năm, nhận thức về du lịch của toàn xã hội có những chuyển biến tích cực. Các quy hoạch phát triển du lịch được lập và triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao. Sự tăng trưởng của ngành du lịch tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện Kết luận số 335-KL/TU, trên cơ sở kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được xây dựng, củng cố và từng bước đi vào nề nếp. Ý thức chấp hành và tham gia của nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nâng cao.

Các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử được đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo, góp phần phục vụ phát triển du lịch của địa phương. Hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá văn học, nghệ thuật dần được nâng cao chất lượng…/.

Nguyễn Cường

Xem thêm