Chính phủ hành động

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Long An

Nhà đầu tư rà soát, xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện dự án và chất lượng công trình.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 460/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An.

Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án là 257,4932 ha. UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát, xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện dự án và chất lượng công trình.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 68 Luật Đầu tư năm 2014; Điều 35 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Các bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Long An xem xét điều chỉnh các nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với Quyết định này…

Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Long An được Chính phủ cho phép thành lập năm 1997 tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; có diện tích 274 ha, đất công nghiệp chiếm 183,46 ha.

Khu công nghiệp Đức Hòa 1 được phép hoạt động sản xuất mọi ngành nghề, trừ ngành ô nhiễm nặng như nhuộm, tái chế giấy, xi mạ, thuộc da…/.

Hải Ngọc

Xem thêm