Hội nhập

Đổi mới thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Thay đổi cách làm cũ, làm theo cách mới, đo được hiệu quả rõ hơn, góp phần tăng thứ hạng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu.

Quang cảnh họp báo
Ảnh: Bộ TTTT

Ngày 15/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Thông tin về định hướng, kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Chương trình, chiều 13/5, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại  khẳng định: Với vai trò chủ trì, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Ban Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Chương trình, nhằm thực hiện đúng định hướng của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ về thông tin đối ngoại; triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, đồng thời đổi mới cách làm thông tin đối ngoại để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; nghiên cứu xây dựng Luật Thông tin đối ngoại; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương.

Thời gian tới, Bộ có kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tự chủ động xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của lĩnh vực, ngành, địa phương mình. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm thay đổi cách làm cũ, làm theo cách mới, đo được hiệu quả rõ hơn, góp phần tăng thứ hạng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại
Ảnh: Bộ TTTT

Bộ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về thông tin đối ngoại theo hướng tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, thúc đẩy hợp tác báo chí thông qua việc xây dựng các cơ chế hợp tác, thúc đẩy báo chí, xuất bản Việt Nam với các cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản nước ngoài, báo chí; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành trong công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai nhiệm vụ; nghiên cứu, xây dựng nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại.

Ông Phạm Anh Tuấn thông tin: Hôm nay, Bộ Nội vụ đã gửi kế hoạch thực hiện, là Bộ đầu tiên gửi đến. Các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm, căn cứ theo Chương trình hành động của Chính phủ để bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới kế hoạch để triển khai phù hợp.

Tinh thần của Chương trình hành động và kế hoạch là thực hiện theo phương châm: Đồng bộ, hiệu quả, đo được kết quả, dành nguồn lực cho thông tin đối ngoại cả về kinh phí và con người - ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ./.

Phúc Hằng

Xem thêm