Chỉ đạo, Điều hành

Đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa

Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

TTXVN - Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức, với sự tham dự của 293 đại biểu đại diện cho hơn 494.495 hội viên nông dân trong tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI gồm 48 thành viên. Ông Trần Bình Quân tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gồm 25 người và 3 người dự khuyết.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa mới đề ra mục tiêu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp Hội…

Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu, 2 chương trình trọng tâm, 6 nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng Hội Nông dân vững về chính trị, mạnh về tổ chức, xứng đáng vai trò trung tâm trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến công tác xây dựng và tổ chức Hội; vận động nông dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nghiêm túc kiểm điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, các cấp Hội trong tỉnh cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung vào chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cấp cơ sở, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, bức xúc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sự lan tỏa đến mọi lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của nông dân và nhân dân. Từ phong trào, nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động, hình thành các chuỗi liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Các cấp Hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1 triệu lượt lao động, góp phần giúp cho hơn 20 nghìn hộ nông dân thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tập huấn 13 lớp nâng cao năng lực giảm nghèo cho hơn 1.000 cán bộ, hội viên, nông dân. Nhiều đơn vị Hội đã có cách làm sáng tạo như xây dựng các mô hình về giảm nghèo như: “Chăn nuôi bò sinh sản”, “Gà an toàn sinh học”, xây dựng “Ngân hàng con giống”, quỹ “Mua trâu bò”, “Câu lạc bộ nông dân giảm nghèo bền vững” để giúp hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng 2.000 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, sản xuất theo hướng trang trại, gia trại, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương./.

Nguyễn Nam

Tin liên quan

Xem thêm