Thời sự

Hiệu quả triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW và 29-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Bình Thuận

Bình Thuận

Tỉnh ưu tiên nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng tập trung, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

TTXVN - Chiều 10/7, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện hai Nghị quyết của Bộ Chính trị về: Chiến lược quốc phòng Việt Nam ( Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018); Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng (Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018).

Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cấp, ngành đã thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Nghị quyết số 24-NQ/TW; đồng thời, thường xuyên giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, động lực, quyết tâm cho cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ Tổ quốc bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Bình Thuận đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, gương mẫu về mọi mặt. Đồng thời, tỉnh đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương…

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Bình Thuận đã thường xuyên triển khai giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, xây dựng ý thực trách nhiệm, động lực, quyết tâm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong tình hình mới. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ Tổ quốc thông qua các mô hình phù hợp bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Bình Thuận nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình, xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, gương mẫu về mọi mặt; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi cấp, trên từng cương vị, chức trách. Bình Thuận tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên và các ban, ngành ở địa phương trong tham gia xử lý các thông tin xấu, độc; ưu tiên nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng tập trung, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong tình hình mới.

Trong những năm tới, Tỉnh ủy Bình Thuận xác định tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng, dự báo của các cơ quan Trung ương, trọng tâm là hai Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong đấu tranh, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; quy định rõ trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp trong; tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông và an ninh mạng; quản lý chặt chẽ các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp giữa các ngành chức năng trong quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thông tin mạng.

Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhất là ở cấp chiến lược, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị đẩy mạnh phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng./.

Nguyễn Thanh

Xem thêm